SchoolSoft

Lista på vanliga frågor

Allmän kurs

Vad är skillnaden att studera in behörigheter på folkhögskola i jämförelse med KomVux eller gymnasiet?

Svar: På vår folkhögskola arbetar vi med olika temaarbeten, som inkluderar motsvarande ämnesbehörigheter för tex svenska, historia, religion och naturkunskap. De olika ämnena vävs in i våra temaarbeten. Vi läser sällan enskilda ämnen, med undantag för matte och engelska. 

Folkhögskola – för att få Grundläggande behörighet till högskolestudier på en folkhögskola, måste du komma in på en Allmän kurs hos oss. Allmänna kurser på folkhögskolorna pågår i 1-3 år. Men om man har goda förkunskaper, kan man bli klar snabbare (men det tar minst ett läsår). 

Hur gör man om man vill läsa vissa kurser bara, om  man saknar typ Ma 2, Svenska 1 osv och vill läsa in de ämnena?

Svar: Hos oss kan man inte läsa bara vissa ämnen utan man läser ett helt kurspaket. Ofta läses ämnena i tema. 

Svenska som andraspråk

Får jag SFI-betyg?

Svar: I slutet av läsåret kan du göra ett nationellt SFI-prov om du vill. Du kan få betyg i SFI om du klarar kraven i de nationella kraven. För att få ett intyg på att du har klarat kursen behöver du ha minst 80% närvaro under läsåret.

Får man CSN studiestöd?

Svar: Ja, det får man. Man måste själv söka och ha koll på sina studieveckor.

Måste man vara i skolan varje dag?

Svar: Ja, man måste komma till skolan och vara med måndag-fredag. De vanliga tiderna är cirka 9.00-15.00. Om man har ett jobb kan man jobba på kvällar och helger. 

Om man väljer att läsa kurserna Vårdbiträde och Barnomsorg är man på praktik 3 veckor på hösten och 3 veckor på våren. Då får man andra arbetstider.

Jag vill arbeta som barnskötare. Kan jag gå barnomsorgskursen? 

Svar: Barnomsorgskursen är på SFI C eller D-nivå, grundläggande nivå. Den förbereder för att söka till barnskötarutbildning eller för arbete inom barnomsorgen. Barnskötarutbildning kan man gå på Komvux och den är på gymnasienivå. Oftast krävs det att man är klar med Sas grund för att man ska kunna söka till barnskötarutbildning.

Jag vill jobba i vården. Kan jag få jobb när jag gått Vårdbiträdesutbildningen?

Svar: Utbildningen har inriktning på äldrevård där det finns många jobb inom hemtjänst och på äldreboenden. Det är ganska lätt att få vikariat och timanställning, och ibland får man också en fast tjänst som vårdbiträde.

Utbildningen förbereder dig för att läsa vidare till undersköterska och när du är färdig undersköterska finns det många fasta tjänster att söka.

Estetisk kurs

Vad går avgiften till?

Svar: Det är en materialavgift. Folkhögskolor tar inte betalt för undervisningen utan materialavgiften används till program, annat material, försäkringar mm.

Hur fungerar undervisningen på distanskursen Postproduktion för film och TV?

Undervisningen varierar lite mellan de olika blocken eftersom våra lärare samtidigt jobbar professionellt med postproduktion inom sitt område och vi anpassar tiderna för att möjliggöra detta för respektive lärare. Men generellt brukar en vanlig vecka bestå av 2-3 dagar/halvdagar lektioner och handledning (ca 10-15 timmar lärarledd undervisning/handledning per vecka.). Övrig tid arbetar deltagarna med uppgifter som knyter an till det som lektionerna tar upp.

Lektioner sker alltid dagtid och vardagar. Men allt spelas in och kan ses i efterhand. Så det finns möjlighet att kombinera med jobb.

En ganska vanlig dag består av föreläsning 3 timmar under förmiddagen med övningar under eftermiddagen- då stannar läraren kvar i det digitala klassrummet och finns tillgänglig för frågor och kan hjälpa till med övningarna.

Varje vecka får deltagaren en större uppgift att arbeta med. Denna tar dels upp de funktioner i programmen vi gått igenom, dels är de kreativa övningar i hur man berättar med till exempel klippning och detta ges feedback på.

Under kursens sista månad klipper deltagaren ett längre projekt- antingen en kortfilm som skolan har material till eller en egen film. Under denna klippning (och ljudläggning mm.) får deltagren löpande feedback på klippningen.

Det är en grundkurs, vilket innebär att de delar du redan behärskar kan vara på en för enkel nivå. Samtidigt är fördelen med folkhögskola att vi anpassar utbildningen till deltagarna vilket innebär att vika hitta lösningar som gr att du kan kombinera med jobb och även inte behöva sitta av tid eller göra övningar på det du redan kan.  Dock bör det finnas några moment som du befinner dig mer på grundnivån på för att kursen skall kunna bli relevant för dig. 

Vilken typ av intyg får man efter att man gått kursen Postproduktion för film och TV?

Svar: Om man slutfört kursen och gjort alla uppgifter får man ett intyg som talar om vilka program man arbetat med och vad kursen innehåller.

Får man jobb i filmbranschen efter att man gått Filmlinjen eller Postproduktion för film och TV?

Svar: Vi har inte möjlighet att hjälpa till med jobb efter kursen, men ibland hör företag av sig till oss och erbjuder praktikplatser, som kursdeltagare kan ansöka till. Några av våra deltagare fortsätter med andra utbildningar inom film, andra väljer annan bana efter utbildningen hos oss.

Här kan du läsa om kursen: http://sundbybergsfolkhogskola.se/vara-kurser/kulturparaplyet/postproduktion-for-film-och-tv/

Det är en terminskurs på distans där du lär dig modern postproduktions alla moment och hur de samverkar för att bygga berättelser och skapa känslor. 

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN SYV

En deltagare hade gått ett år på gymnasiet och är snart klar med sin grundläggande behörighet efter två år hos oss på folkhögskolan. Vilka dokument behöver deltagaren skicka in vid ansökan till högskolan? 

SVAR FRÅN SYV: Om deltagaren har klarat av någon kurs i innehållskravet på gymnasieskolan sedan innan så behöver både betyget och behörighets intyget skickas in. Om hela innehållskravet fullgjorts på folkhögskolan, så behövs enbart behörighet intyget. Folkhögskolan behöver inte intyga det som tillgodoräknats in i omfattningskravet.

 

En deltagare går sista året av tre hos oss och är klar med alla behörigheter. Hen når dock bara upp till 70% närvaro under sista året. Kan vi säga att omfattningen är klar? Får jag som deltagare ett omdöme? 

SVAR FRÅN SYV: Omfattningskravet är 35 veckor studier (ett läsår) för att du ska kunna bli omdömessatt. Om du har varit borta 30% under ett läsår så påverkar det ditt omdöme negativt. Högt omdöme är kopplat till mycket god närvaro. 

 

Jag har gått Allmän kurs på folkhögskola och klarade allt där och fick ett ganska bra omdöme. Sen gjorde jag högskoleprovet i höstas och fick inte så bra resultat. Kan det försämra mina chanser att komma in på högskola?

SVAR FRÅN SYV: Nej! Det kan aldrig försämra utan snarare öka chansen att komma in! En sökande prövas i alla grupper som hen är behörig i oberoende av varandra. Högskoleprovet används som särskiljare vid lika meriter och då är ett gjort prov med lågt resultat bättre än inget.

 

En deltagare går nu under hösten sin sista termin hos oss på folkhögskolan och hen vill söka högskolan till våren. Kan vi skriva ut ett intyg i förväg så att hen hinner söka innan tiden för komplettering har gått ut? 

SVAR FRÅN SYV: Nej, vi kan aldrig ge ett intyg innan den beräknade kurstiden är slut! En kurs måste vara fullgjord och minst 35 veckor lång. 

 

En deltagare gick hos oss på folkhögskolan i tre år och blev klar med omfattningen och fick ett omdöme, men klarade inte behörigheten i matte. Kan hen läsa det på Komvux och vilken urvalsgrupp hamnar hen i när hen söker till högskolan i så fall? 

SVAR FRÅN SYV: Ja! Det går att komplettera innehåll kravet på komvux när omfattningskravet är uppnått. Hen kommer att söka med sitt omdöme i folkhögskolans urvalsgrupp.