SchoolSoft

Studieinformation

Studieinformation

Studierna på Sundbybergs Folkhögskola är på heltid, vilket innebär 30 lektioner per vecka plus hemarbete. Lektionerna pågår måndag till fredag. Du börjar vanligtvis 9.00 på morgonen och slutar senast 16.00.

För att börja studera hos oss måste du minst fylla 18 år det året du börjar kursen.

Skolan har inget internat och kan inte hjälpa dig med bostad.

Kurserna startar om tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

Frånvaroanmälan

Vid all frånvaro (sjukdom, vård av barn eller annat) ska du anmäla dig via SchoolSoft före kl 9.00.

Är du sjuk ska du också ringa Försäkringskassan 020-52 45 24 (tonvalstelefon) för att anmäla din sjukdom.

Intyg

Ett kursintyg med kursinnehåll delas ut till alla deltagare som har 80 % närvaro. Kursintyget innehåller kurstid och kursinnehåll med ämnen och timfördelning. Intyg delas ut när kursen är avslutad och all utrustning (böcker, filmutrustning etc.) är återlämnad och eventuella avgifter betalda.

Enkelt intyg ges till deltagare som har mindre närvaro än 80% eller endast gått en termin av två eller avbrutit kursen. Enkelt intyg innehåller endast information om deltagarens tid i kursen.

Intyg för behörighet till högre studier

Ett intyg med grundläggande behörighet får du som gått 1 – 3 år i allmän kurs/behörighetsgivande kurs (beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet) om kunskapsnivån i de gymnasiegemensamma ämnena uppnåtts under studietiden på skolan.

Studieomdöme

Du som studerar på Allmän kurs/behörighetsgivande kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs varje år gemensamt av alla dina lärare på skolan.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Det slutgiltiga studieomdömet från folkhögskolan, använder du när du söker till universitet/högskola eller yrkeshögskola.

På de kurserna med svenska som andraspråk och Kulturparaplyet får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Kurstider för läsåret 2018/2019

Höstterminen: 22 augusti – 21 december 2018.

Vårterminen: 7 januari – 29 maj 2019.

Vi har höstlov, sportlov och påsklov.

Kostnader

Undervisningen på skolan är avgiftsfri. Däremot får deltagarna betala för personlig kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m.

Skolan tar betalt för studiemateriel som skolan tillhandahåller. Kopiering, utskrifter, inköp av dataprogram, bredband/internet, ateljématerial, olycksfalls-/studerandeförsäkring och studiebesök. Deltagarkostnaderna ska betalas in före kursstarten. Om avgiften inte betalas i tid får kursdeltagaren inte behålla platsen på skolan.

Avgiften för varje kurs finns på de olika kurspresentationerna.

Studiefinansiering och CSN

Studierna ger rätt till studiestöd från CSN.

Studiemedel som består av studiebidrag och studielån, från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Studiehjälp som är ett studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20.

Mer information kan du få från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) http://www.csn.se/ eller telefon 0771-27 60 00.

Skolan skickar information till CSN om du blir antagen på skolan och när du påbörjar och avslutar studierna.

Studievägledning

Planering kring ditt val av kurs på folkhögskolan eller studiefinansiering kan du få av skolans studievägledare på tel. 08 – 445 39 07.

För mer information om högskola och universitet läs på Studera.nu

Datorer och internetanvändning

Publicering på Internet
Man får inte kränka andra människor.  De regler för kränkande behandling av andra människor som finns på vår folkhögskola gäller även i olika sociala medier som Facebook och bloggar. När man ska publicera något på nätet ska man rätta sig efter vad som är etiskt korrekt i samhället.

Att publicera personuppgifter i syfte att skandalisera eller ”hänga ut” någon är kränkande enligt personuppgiftslagen (PuL).

Datorer

 • Vi är många som ska använda samma datorer. Därför har vi några enkla regler för användning av skolans datorer.
 • Inga arbeten ska sparas på datorns hårddisk.
 • Spara på ditt USB -minne eller i din personliga katalog på servern.
 • Varken mat eller dryck får förtäras vid datorerna.
 • Förtur till datasalarna har den klass som är inbokad enligt schemat vid dörren till datasalen
 • Du får inte ladda ner eller installera egna spel eller program.
 • Du får inte ta bort något.
 • Skolan är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för de program som finns i datorerna och kan bli ersättningsskyldig för olovligt bruk av program.
 • Skolan garanterar inte banksäkerheten för den som t.ex. gör bankärenden via Internet.
 • Läs aldrig okänd e-post. Det finns stor risk för virus.
 • Om något är trasigt eller fungerar dåligt; lägg en lapp i facket för felanmälan på plan 3.
 • Varje deltagare får en utskriftskvot som syns vid utskrifter. Om du skriver ut mycket måste klassen betala från klasskassan. Spara papper! Varje sida kostar en slant. Om inte utskriften kommer direkt, ta reda på varför, innan du skriver ut en gång till. Lär dig hur man stoppar en utskrift.
 • Varje våningsplan har sin egen skrivare. Välj den skrivare som är närmast dig. Det är viktigt att stänga av datorerna på rätt sätt. Bildskärmen ska lämnas påslagen.
 • När läsåret är slut raderas alla deltagares filer. Vill du ha kvar några filer så använder du ett USB – minne. Om det pågår lektioner i datasalen får andra studerande vara där om undervisande lärare säger att det är ok och att du är tyst så att lektionen kan pågå utan störningar.

Utvärdering

Varje kurs gör sina egna utvärderingar. Både efter vissa teman och vid läsårets slut. Personliga utvecklingssamtal görs med alla deltagare.

Information enligt GDPR

Information är en av Stiftelsen Stockholms Folkhögskolors viktigaste tillgångar och förutom den information som vi äger själva, hanterar vi dagligen information som ägs av våra intressenter såsom uppdragsgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. Stiftelsen strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare

Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i de verksamheter som bedrivs av stiftelsen tre folkhögskolor: Sundbybergs folkhögskola, Skarpnäcks folkhögskola och Södra Stockholms Folkhögskola.

För dig som är registrerad

Varför behöver vi dina personuppgifter?  

Personuppgifter som Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor eller någon av våra tre folkhögskolor får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av stiftelsens verksamhet.

Uppgifter som namn, personnummer, adress och e-postadress finns i vårt skoladministrativa system Schoolsoft. Vi använder det som deltagarregister för att administrera dina studier hos oss. E-post och telefonnummer används för att kunna informera dig, svara på dina frågor eller synpunkter. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser inom folkbildningsverksamhet. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter enligt lag och avtal.

I vissa uppdragsverksamheter lämnar våra folkhögskolor information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare. I övrigt så lämnar Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor eller våra folkhögskolor aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att våra folkhögskolor ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål, verksamhetsplanering och kursutveckling.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor och våra tre folkhögskolor har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för folkhögskolornas egna verksamheter och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
 • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
 • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
 • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

 

2018-05-25

Pethra Bixo Larsson,

Rektor, Sundbybergs folkhögskola