Skolans Arbetssätt

En drogfri skola

Sundbybergs Folkhögskola är en drogfri skola och du som blir antagen till kurser på skolan ska ha varit drogfri i minst två år.

Alkohol och droger i samband med skolarbete är förbjudet på Sundbybergs Folkhögskola. Rektor avvisar den deltagare som visar tecken på drogpåverkan eller misstänks för att vara drogpåverkad i skolan.

Deltagarinflytande

Att kunna påverka sin studiesituation är en demokratisk rättighet för dig som kursdeltagare på skolan.

Alla klasser har klassråd varje måndag. På klassrådet tar vi upp det som rör kursen: schemat, planeringen, kurslitteratur med mera.

I kursrådet tar vi upp frågor som rör trivsel, studiemiljö, temadagar samt gemensamma frågor för skolan. Varje klass väljer en representant och ersättare till kursrådet. En lärare, studievägledaren och rektorn deltar också. En kursdeltagare väljs till ordförande och en  till sekreterare. Kursrådet väljer också representanter till skolans personalråd.

Temadagar

Några gånger per termin har vi gemensamma temadagar för hela skolan eller ett par kurser. Dessa brukar handla om aktuella samhällsfrågor.

Bibliotek

Sundbybergs Folkhögskolebibliotek är öppet och tillgängligt under hela skoldagen.

Folkhögskolebiblioteket har ungefär 9.000 böcker, både romaner och facklitteratur samt tidskrifter.

En speciell avdelning innehåller böcker som är lättlästa. Biblioteket ger också service till dig som är dyslektiker, så du får tillgång till talböcker.

Skolan har en bibliotekarie som hjälper dig tillrätta bland böcker och internetsökning.

Länk till bibliotekets katalog:http://bookitpubx.sundbyberg.se