Studeranderätt

  1. Om en deltagare är missnöjd med sin studiesituation ska den i första hand vända sig till sin klassföreståndare.
  2. Som enskild studerande på folkhögskolan ska man därefter vända sig till skolans rektor med klagomål och synpunkter.
  3. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska man vända sig till skolans styrelse.
  4. Om en folkhögskolestuderande fortfarande har klagomål på hur skolan har agerat kan  deltagaren göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Läs mer på deras hemsida www.folkhogskola.nu/FSR eller ring 08-412 48 00.

Alla folkhögskolor är skyldiga att ha en studeranderättslig standard. Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna. Den visar också folkhögskolans informationsskyldighet i dessa frågor.

Sundbybergs folkhögskola är sedan 2012 ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Detta är ett organ dit kursdeltagare kan vända dig om de anser att de har fått en felaktig behandling på skolan. Detta kan röra information om kostnader, former för studerandeinflytande, kursplaner osv. Dock kan man inte kontakta FSR i frågor som rör omdömet.

Sundbybergs Folkhögskolas studeranderättsliga standard: 

Antagning och avstängning

Prioriterade grupper
Drogfri skola
Funktionsnedsättning
Överklagan
Kurs som upphör eller ställs in
Antagnngsprocesser
Avstängning av deltagare 

Deltagaravgifter 

Kostnader
Återbud
Avbrott
Kravrutiner
Korta kurser

Disciplinära åtgärder

Om en deltagare bryter mot skolans regler har skolan rätt att stänga av deltagaren från studierna.

Avstängning kan ske vid för hög frånvaro, våld eller skadligt uppförande, mobbing, drogpåverkan på skolan

Sundbybergs Folkhögskola har flera olika policydokument som tar upp frågan om avstängning/avskiljande av kursdeltagare:

  • Lokal handlingsplan vid hög frånvaro, våld eller skadligt uppförande

 

Drogpolicy


Pedagogiskt stöd för studerande i behov av särskilt stöd

Skolans arbetssätt
Stödperson
Dyslexi
Svenska som andraspråk
Bibliotek
Studievägledning/kurator
Lokaler och teknisk utrustning

Sekretess och arkivering

Offentlighetsprincipen
Personuppgifter
Bilder
Arkivering