SchoolSoft

Ny utbildning hösten -21! Socialpedagogutbildning på distans

april 16, 2021 | Ansökan, Ny kurs

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med och för människor. Kanske du redan arbetar som timvikarie inom ett aktuellt område och saknar formell utbildning, då kan den här distansutbildningen passa dig!

Utbildningen riktar sig framförallt mot målgruppen ungdomar och vuxna med behov och stöd. De sociala verksamheterna drivs av olika aktörer runt om i landet av kommuner, regioner, statliga institutioner eller privata aktörer. De vanligaste verksamhetsområdena som målgruppen finns inom är boendestöd, särskilda boenden, dag- eller heldygnsvård, stödverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar, korttidsboenden, behandlingshem samt i olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen präglas av folkbildningens helhetsperspektiv, där vi utgår från hela människan och dess styrkor och förmågor. Vem du är som deltagare  och vilka erfarenheter du har med dig, bidrar till utbildningens utformning. Vi studerar det beteendevetenskapliga fältet där ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik ingår. Vi studerar även det sociala arbetets organisation och historia. Förutom våra lärare kommer du att möta föreläsare från arbetslivet, detta för att att utbildningen ska vara aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag. En del av utbildningen kommer utgöras av fältstudier, ett spännande och roligt sätt att studera det verksamhetsområde som du är intresserad av att verka i.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska ha genomgått en personlig utveckling och fått kunskaper för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog. Du har utvecklat förmågan att förstå människan ur olika perspektiv och kan därmed på ett stödjande sätt arbeta och möta människor i förändring. Du  har fått med dig olika verktyg för att arbeta förebyggande med socialt stöd till ungdomar och vuxna. Du har utvecklat ett lösningsfokuserat tänkande och ett förhållningssätt och bemötande som utgår från den du möter. Du har medvetet reflekterat över grupprocesser, ledarskap och vikten av att ge och ta feedback.

Studieform

Distansstudier på heltid med obligatoriska träffar på Sundbybergs folkhögskola, (2-3 dagar per tillfälle, sex- sju gånger per läsår). Under träffarna får du möjlighet att tillsammans med övriga deltagare samtala och diskutera de olika teorierna och föreläsningar som ni fått till er under studietiden på distans. Det gör att era insikter och medvetenhet fördjupas. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform eller genom fjärrstudier i realtid. Redovisning sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, reflektioner i loggbok eller olika gestaltande former. Handledning och feedback sker kontinuerligt och mestadels skriftligt. Skolan kan inte erbjuda kost och logi vid träffarna. Du behöver själv ha tillgång till dator och internet. Du har inga regelrätta lov, du avgör själv när du gör dina distansuppgifter. Det viktiga är att de lämnas in enligt den studieplan som gäller. De obligatoriska träffarna och de planerade fjärrstudierna i realtid måste du vara närvarande på.

Utbildningstid

Utbildningen är två år, det vill säga fyra terminer, med uppehåll under sommaren. Utbildningen startar den 1 september 2021 med obligatorisk start på skolan, 1-3 september. Kommande obligatoriska träffar under läsår 21/22 är 7-8 oktober, 1-3 november, 3-4 januari, 28 februari-2 mars, 13-14 april samt 31 maj-3 juni.

Läsårstider 21/22: Ht-21, 1 september-30 december. Vt-22, 3 januari-3 juni.

Läs mer om hur du söker på kurssidan http://sundbybergsfolkhogskola.se/vara-kurser/socialpedagogutbildning-pa-distans/