Skolans Arbetssätt

Vi är olika tillsammans

Våra kunskaper, färdigheter och kompetenser;

Avgörande för vår syn på folkbildning är ett demokratiskt förhållningssätt. Deltagarinflytande är självklart, liksom arbetet för mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och det interkulturella perspektivet.  

Vi arbetar med en relationsinriktad pedagogik. Det innebär att vi arbetar utifrån tillit och förtroende för att tillsammans med individen och gruppen skapa en trygg lärandemiljö. Det  informella lärandet är viktigt och vi lär oss i mötet med varandra. Centralt för vår skolas arbetsformer, och ett av våra mål, är att skapa en förståelse för samt en förmåga att visa empati för olika åsikter och perspektiv i en tillåtande bildningsmiljö.

Dialogpedagogik är väsentligt för oss. Ambitionen är att dialogen ska genomsyra allt arbete på skolan, allt ifrån lektionsdiskussioner, samtal i korridorerna till de individuella motiverande samtalen med deltagarna.

Vi arbetar processinriktat, vilket för oss innebär att vi utgår ifrån varje deltagares förutsättningar och förmåga att söka sin inre drivkraft och sitt engagemang. Vi uppmuntrar nyfikenhet på kunskap och ökande självständighet. Dessutom stöttar vi individen i lärandeprocesser både teoretiskt och praktiskt utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. För att underlätta detta arbetar vi genomgående med små grupper.

Ett annat mål är deltagarens växande självinsikt, att genom självkännedom förstå och formulera vad hen behöver för att organisera och strukturera sina studier.

Viktiga värden är kritiskt tänkande och analysförmåga, att våga lita på sin egen förmåga att vara en röst i samhällsdebatten. Dessutom att kunna använda teorier, begrepp, göra orsaksanalyser samt värdera olika argument som framförs. Att kunna referera, reflektera och använda olika verktyg för kunskapsbearbetning är viktigt i sammanhanget. Vi lägger stor vikt vid kommunikation, som kan ske såväl språkligt, matematiskt som konstnärligt. Kreativt tänkande är en viktig utgångspunkt i vår verksamhet.

Vi strävar efter att deltagarna ska ta en aktiv del i kulturlivet, känna sig trygga och inkluderade. Detta gör vi genom att göra många studiebesök, gå på teater, utställningar och se filmer. Därutöver arrangerar vi ofta gemensamma temadagar för hela skolan.

En drogfri skola

Sundbybergs Folkhögskola är en drogfri skola och du som blir antagen till kurser på skolan ska ha varit drogfri i minst två år.

Alkohol och droger i samband med skolarbete är förbjudet på Sundbybergs Folkhögskola. Rektor avvisar den deltagare som visar tecken på drogpåverkan eller misstänks för att vara drogpåverkad i skolan.

Deltagarinflytande

Att kunna påverka sin studiesituation är en demokratisk rättighet för dig som kursdeltagare på skolan.

Alla klasser har klassråd varje måndag. På klassrådet tar vi upp det som rör kursen: schemat, planeringen, kurslitteratur med mera.

I kursrådet tar vi upp frågor som rör trivsel, studiemiljö, temadagar samt gemensamma frågor för skolan. Varje klass väljer en representant och ersättare till kursrådet. En lärare, studievägledaren och rektorn deltar också. En kursdeltagare väljs till ordförande och en  till sekreterare. Kursrådet väljer också representanter till skolans personalråd.

Temadagar

Några gånger per termin har vi gemensamma temadagar för hela skolan eller ett par kurser. Dessa brukar handla om aktuella samhällsfrågor.

Bibliotek

Sundbybergs Folkhögskolebibliotek är öppet och tillgängligt under hela skoldagen.

Folkhögskolebiblioteket har ungefär 9.000 böcker, både romaner och facklitteratur samt tidskrifter.

En speciell avdelning innehåller böcker som är lättlästa. Biblioteket ger också service till dig som är dyslektiker, så du får tillgång till talböcker.

Skolan har en bibliotekarie som hjälper dig tillrätta bland böcker och internetsökning.

Länk till bibliotekets katalog, klicka här