Studeranderätt

Alla folkhögskolor är skyldiga att ha en studeranderättslig standard.
Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna. Sundbybergs folkhögskola är från och med våren 2012 ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Det är dit kursdeltagare kan vända sig om de anser att de har fått en felaktig behandling på skolan. Det kan röra information om kostnader, former för studerandeinflytande, kursplaner osv. Dock kan man inte kontakta FSR i frågor som rör studieomdömet på allmän kurs.

Pedagogiskt stöd för deltagare i behov av särskilt stöd

 • Skolans arbetssätt
 • Stödperson
 • Dyslexi
 • Svenska som andraspråk
 • Bibliotek
 • Studievägledning/kurator
 • Lokaler och teknisk utrustning, teckentolk

Sekretess och arkivering

 • Offentlighetsprincipen
 • Personuppgifter
 • Bilder
 • Arkivering