Studeranderätt

 • Om du som deltagare är missnöjd med din studiesituation ska du i första hand vända dig till din klassföreståndare.
 • Som enskild studerande på folkhögskolan ska du därefter vända dig till skolans rektor med klagomål och synpunkter.
 • Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska du vända sig till skolans styrelse.
 • Om du som folkhögskolestuderande fortfarande har klagomål på hur skolan har agerat kan  du göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Läs mer på deras hemsida folkhögskola.nu eller ring 08-4124800.

Alla folkhögskolor är skyldiga att ha en studeranderättslig standard. Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna. Den visar också folkhögskolans informationsskyldighet i dessa frågor.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) är ett organ dit du som kursdeltagare kan vända dig om du anser att du har fått en felaktig behandling på skolan. Det kan röra information om kostnader, former för studerandeinflytande, kursplaner osv. Dock kan du inte kontakta FSR i frågor som rör omdömet.

Pedagogiskt stöd för deltagare i behov av särskilt stöd

 • Skolans arbetssätt
 • Stödperson
 • Dyslexi
 • Svenska som andraspråk
 • Bibliotek
 • Studievägledning/kurator
 • Lokaler och teknisk utrustning, teckentolk

Sekretess och arkivering

 • Offentlighetsprincipen
 • Personuppgifter
 • Bilder
 • Arkivering